بیمه مركزی اعلام كرد:

ارز شركت های بیمه به نرخ بازار ثانویه تامین می گردد

ارز شركت های بیمه به نرخ بازار ثانویه تامین می گردد آچار: شركت های بیمه می توانند جهت تامین ارز پرداخت حق بیمه، خسارت و هزینه های اتكایی، مبحث بند ۱۵ قسمت ب از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ بازار (بازار ثانویه) اقدام نمایند.


به گزارش آچار به نقل از بیمه مركزی، شركت های بیمه می توانند جهت تامین ارز پرداخت حق بیمه، خسارت و هزینه های اتكایی، مبحث بند ۱۵ قسمت «ب» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ بازار (بازار ثانویه) اقدام نمایند.
در نامه ای كه توسط سیدامید میرآقازاده، مدیركل حساب ها و ذخایر اتكایی بیمه مركزی برای شركت های بیمه ارسال شده آمده است: با توجه به تغ