دژپسند:

اتاق ایران، هسته هایی برای اصلاح نظام بانكی وتامین مالی تشكیل دهد

اتاق ایران، هسته هایی برای اصلاح نظام بانكی وتامین مالی تشكیل دهد آچار: وزیر اقتصاد اظهار داشت: اتاق ایران باید برای هسته هایی مانند بهبود فضای كسب وكار و پشتیبانی از بخش خصوصی واقعی، تأمین مالی داخلی و خارجی، اصلاح نظام بانكی، مالیات، گمرك، نمایندگان خویش را معرفی نماید.