رئیس سازمان نظام دامپزشكی اعلام كرد

اخطار به دانشگاه آزاد برای جذب غیرقانونی دانشجوی دامپزشكی

اخطار به دانشگاه آزاد برای جذب غیرقانونی دانشجوی دامپزشكی به گزارش آچار رئیس سازمان نظام دامپزشكی اعلام نمود كه با عنایت به بررسی های صورت گرفته وزارت علوم و سازمان نظام دامپزشكی نهایتا ۶۱۰ نفر باید در مقطع دكتری دامپزشكی در همه