رئیس كل سازمان امور مالیاتی خبر داد

تعیین مالیات مقطوع برای برخی صاحبان مشاغل

تعیین مالیات مقطوع برای برخی صاحبان مشاغل آچار: رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور از تعیین مالیات مقطوع بابت عملكرد سال 1398 بعضی از صاحبان مشاغل آگاهی داد.


به گزارش آچار به نقل از ایسنا، امید علی پارسا، با صدور دستورالعملی، نحوه تعیین مالیات مقطوع بعضی از صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ را اعلام نمود.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، در متن این دستورالعمل آمده است: " بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و باتوجه به بند (هـ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و بمنظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ بعضی از صاحبان مشاغل(به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۲) بخشنامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹)، مقرر می دارد:
الف - مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
۱- تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده (۲) بخشنامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده مشمول این دستورالعمل هستند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا اختتام مرداد ماه سال ۱۳۹۹(فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می گردند.
۱-۱- صاحبان مشاغلی که بر اساس موضوع فعالیت یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی طی سال ۱۳۹۸ می توانند از مزایای این دستورالعمل بهره برده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر سبب لغو معافیت آنها نخواهد شد.
بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و(۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.
ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:
۲- مالیات صاحبان مشاغل بر اساس مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۷ به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می شود:
۱-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷
۲-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۲۵.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، با چهار درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷
۳-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۵۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، با هشت درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷
۴-۲- صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ۱۲ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷
تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ از مبلغ ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ مذکور است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط هستند.
۳- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست بوسیله سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) بوسیله پایگاه اینترنتی http: //tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
۴- درباب صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا اختتام مرداد ماه سال ۱۳۹۹ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت بموقع مالیات یا درصورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ ابرازی بعنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۳) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند(۱-۴) ماده (۴۱) بخشنامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات اقدام خواهد شد.
۶- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده، مودی مذکورمشمول مفاد تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه خصوصاً جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از معافیت های قانونی همچون معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.
ج- سایر موارد:
۸- صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال ۱۳۹۸ نخستین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و پس مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) است.
۹- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با توجه به مفاد ماده (۳) بخشنامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود (به استثناء مشاغل موضوع بخشنامه مذکور که برمبنای مجوز صادره از جانب مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).
۱۰- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و(۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده یا در ضمن سال ۱۳۹۷ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۷ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
۱۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتیکه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خودرا در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل اقدام نکرده باشند(به عنوان آخرین اقدام مودی پیش از اختتام مرداد سال ۱۳۹۹) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی همچون مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم درباب درآمد عملکرد سال ۱۳۹۸ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
۱۲- کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نیستند. مودیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود.
۱۳- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۷ آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۷، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ مودیان موضوع این بند در پروسه رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کم شود این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها نخواهد داشت.
۱۴- صاحبان مشاغلی که باتوجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نیست.
۱۵- نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بند(ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بخشنامه های صادره در رابطه با آن درسال ۱۳۹۸ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شده اند؛ پس آن دسته از صاحبان مشاغل و حرف مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده اند(ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور لغایت بهمن ماه ۱۳۹۸)، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود همچون تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقررقانونی خواهند بود.
۱۶- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول حکم بند (ک) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (۲)این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.
منبع:

1399/05/12
14:08:30
5.0 / 5
2425
تگهای خبر: ارز , اقساط , اینترنت , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار