از سوی جهانگیری؛

آیین نامه واردات كالا توسط ملوانان و شناورها ابلاغ گردید

آیین نامه واردات كالا توسط ملوانان و شناورها ابلاغ گردید آچار: معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیأت وزیران در مورد اصلاح تدوین آیین نامه واردات كالا توسط ملوانان و لنج های تجاری را، به دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ نمود.


به گزارش آچار به نقل از مهر، تصویب نامه هیأت وزیران در مورد اصلاح آیین نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آنها از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید كه متن این تصویب نامه به شرح زیر است: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد: آیین نامه ورود كالا توسط ملوانان و شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت كمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها مبحث تصویب نامه شماره ۶۵۸۵۹/ ت ۵۳۷۶۳ ه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱-تبصره های یك و ۳ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره بعنوان تبصره ۴ به ماده مذكور اضافه می شود: تبصره ۱- سازمان بنادر و دریانوردی مكلف است با همكاری گمرك جمهوری اسلامی ایران و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نسبت به تدوین شیوه نامه اجرایی نحوه چگونگی استقرار عوامل آن سازمان در مناطق مشمول این آیین نامه برای ایفای كلیه تعهدات اقدام نماید. تبصره ۳- معافیت كالای ملوانی مذكور در ماده ۷ این آیین نامه، شامل معافیت از پرداخت حق ورودی و سایر وجوهی كه به باعث قانون و مقررات، گمرك مسئول وصول آن تا سقف تعیین شده در ماده فوق الذكر می باشد. تبصره ۴-سازمان بنادر و دریانوردی مكلف است با همكاری گمرك جمهوری اسلامی ایران، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وزارت كشور، ظرف سه ماه نسبت به تدوین و تصویب طرح ساماندهی بنادر كوچك مشمول این آیین نامه اقدام نماید. ۲-در ماده ۲، پس از عبارت "خلیج فارس" عبارت "دریای عمان" اضافه می گردد. ۳-متن زیر بعنوان تبصره ۲ به ماده ۵ اضافه و تبصره قبلی بعنوان تبصره ۱ تلقی می شود: تبصره ۲-نحوه و چگونگی تحویل كالاهای مبحث این آیین نامه در بنادر و گمركات مشمول، بر مبنای شیوه نامه ای خواهد بود كه با همكاری سازمان بنادر و دریانوردی، گمرك جمهوری اسلامی ایران و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز ظرف یك ماه تدوین و ابلاغ می گردد. ۴-ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می شود:
الف_ عبارت "تاسقف یكصد میلیون (100.000.000) ریال" به عبارت "تا سقف یكصد و پنجاه میلیون ریال" (150.000.000) اصلاح می گردد. ب- در تبصره ۱، عبارت "در هنگام ورود" به عبارت " در زمان تنظیم و ثبت اظهارنامه اجمالی و خورج شناور" اصلاح می گردد. پ-متن زیر بعنوان تبصره ۴ اضافه می شود: تبصره ۴- حمل یا ترانشیپمنت كالا از مبدا بنادر كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به گمركات مجاز به اعمال مقررات ملوانی صرفا در مورد شناورهای دراییی سنتی زیر ۵۰۰ تن مشمول تخفیف مجموع سود بازرگانی به میزان بیست درصد می باشند. فهرست گمركات مشمول اجرای مقررات ملوانی و تحوه اعمال تخفیف سود بازرگانی مذكور توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می گردد. ۵- ماده ۹ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود: ماده ۹_شناورهای با ظرفیت كمتر از ۵۰۰ تن كه تاریخ گواهینامه ثبت موقت آن ها پیش از تاریخ لازم الجرا شدن این آیین نامه به تایید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، مشمول مزایا و تسهیلات مبحث این آیین نامه می باشند. ۶- در ماده ۱۲ پس از عبارت " در زمان خروج شناورها" به عبارت" خارج از اماكن بندی و گمركی" اضافه شود. ۷-ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح و یك تبصره به آن اضافه می شود: ماده ۱۳-دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها (خارج از اماكن بندری و گمركی) مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان (اسناد مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین نامه) را با اسناد و مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار تظبیق و در صورت مطابقت، اسناد كالاهای وارده را ممهور به مهر ورودی یا ثبت سامانه ای نماید و در صورت عدم مطابفت با اظهارنامه، مراتب را به گمرك اعلام نماید. تبصره_ توزین، بارشماری و ارزیابی كمی و كیفی بار شناورها متناسب با اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بارهای ارائه شده توسط مالكان شناورها بر عهده گمرك است و درصوت وجود مغایرت های احتمالی مطابق با مواد ۱۰۴ و ۱۱۰ قانون امور گمركی مصوب سال ۱۳۹۰، اقدام خواهد شد. ۸-متون زیر بعنوان مواد ۱۹ تا ۲۲ اضافه می شوند: ماده ۱۹- در اجرای بندی ۱ تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰/ه مورخ ۱۳۹۴/۳/۴، نرخ فروش نفت گاز به شناورهای ایرانی زیر ۵۰۰ تن مشمول این آیین نامه متناسب با مسافت طی شده در آب های جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می گردد. تبصره۱- به منظور اجرای بند ۱ تصویب نامه یاد شده، كارگروهی به مسئولیت وزارت نفت و عضویت وزارت كشور، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان های ساحلی جنوبی تشكیل و نحوه محاسبه و تعیین میزان مسافت طی شده از هر یك از بنادر و گمركات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب های جمهوری اسلامی ایران را ظرف یك ماه ابلاغ خواهند نمود. تبصره ۲-مالكان شناورها موظفند طبق برنامه زمان بندی اعلامی از جانب كارگروه متشكل از ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای كنترل مصرف سوخت بر اساس مسافت طی شده و نظارت بر ترددهای دریایی اقدام نمایند. ماده ۲۰- گمرك جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مكلفند حداكثر تسهیلات گمركی و بندری در هنگام پهلوگیری، تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمركی شناورهای مشمول این آیین نامه را ارائه نمایند. ماده ۲۱- گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش حجم واردات كالا از این طریق و میزان حقوق ورودی مأخوده را به صورت ماهانه به ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت كشور و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید. ماده ۲۲_ مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تكالیف دستگاه های اجرایی ذی ربط، بر عهده ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز می باشد و ستاد مذكور موظف است گزارش پیشرفت اجرای این آیین نامه و عملكرد دستگاه های اجرایی در مقاطع زمانی سه ماهه به هیئت وزیران ارائه نماید. بر مبنای این گزارش، این آیین نامه از جانب اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابلاغ گردید.

1397/03/17
20:18:26
5.0 / 5
5203
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازرگانی , تجارت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار