مهر گزارش می دهد؛

۴۰ كشور مقصد اصلی صادرات ایران، رشد ۱۶۰ درصدی صادرات به ایتالیا

۴۰ كشور مقصد اصلی صادرات ایران، رشد ۱۶۰ درصدی صادرات به ایتالیا آچار: در دوماهه ابتدای امسال ۴۰ كشور مقصد اصلی صادرات كشورمان بوده اند و در بین آنها، بیشترین درصد افزایش صادرات نسبت به مدت مشابه سال۹۶ متعلق به كشور ایتالیا با ۱۵۶ درصد افزایش است.


به گزارش آچار به نقل از مهر، بررسی تازه ترین آمار گمرك از تجارت خارجی دو ماهه نخست سال جاری نشان داده است ۴۰ كشور همچون تركیه، ایتالیا، روسیه، جمهوری آذربایجان، آلمان، قزاقستان، اسپانیا، ارمنستان، گرجستان، بلژیك و انگلستان مقصد اصلی صادرات ایران بوده اند. افزایش ۳۰ درصدی صادرات به تركیهبر اساس این گزارش؛ میزان صادرات ایران به تركیه در دوماهه نخست سال جاری ۳۶۳ هزار و ۳۱۳ تن كالا به ارزش ۲۹۲ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۵۱۸ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۱.۹۴ درصد و به لحاظ ارزشی ۳.۷۸ درصد از كل صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد.در دو ماهه ابتدایی سال قبل میزان صادرات ایران به تركیه ۲۳۱ هزار و ۴۴۷ تن به ارزش ۲۲۴ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۷۱۲ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۱.۲۹ درصد و به لحاظ ارزشی ۳.۵۴ درصد از كل صادرات انجام شده در آن مدت بود.بنابراین مقایسه میزان صادرات به تركیه در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل نشان داده است كه صادرات به این كشور از لحاظ وزنی ۵۶.۹۷ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰.۰۲ درصد افزایش یافته است.صادرات ۸۲ میلیون دلار كالا به ایتالیاطی دو ماه نخست سال جاری، ۱۶۳هزار و ۲۲۷ تن كالا به ارزش ۸۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۴۰ دلار از ایران به ایتالیا صادر گردیده است.صادرات انجام شده به ایتالیا از لحاظ وزنی ۰.۸۷ درصد و از لحاظ ارزش ۱.۰۶ درصد از كل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد.این در حالی است كه در دو ماهه نخست سال قبل ۴۶ هزار و ۷۰۷ تن كالا از ایران به ایتالیا صادر شده بود كه ارزش آن ۳۲ میلیون و ۶۰ هزار و ۲۸۹ دلار بوده است.صادرات ایران به ایتالیا در مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۰.۲۶ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۵۱ درصد از كل صادرات انجام شده در مدت مذكور بود.به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به ایتالیا در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل از آن حكایت می كند كه صادرات به این كشور از لحاظ وزنی ۲۴۹.۴۷ درصد و از لحاظ ارزش ۱۵۶.۵۶ درصد افزایش یافته است.افزایش ۴۹ درصدی صادرات به روسیهمیزان صادرات ایران به روسیه در دوماهه نخست سال جاری ۱۱۹ هزار و ۹۴ تن كالا به ارزش ۶۱ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۵۳۰ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۰.۶۳ درصد و به لحاظ ارزشی ۰.۷۹ درصد از كل صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد.در دو ماهه ابتدایی سال قبل میزان صادرات ایران به روسیه ۷۹ هزار و ۴۴۷ تن به ارزش ۴۱ میلیون و ۳۱ هزار و ۷۲۶ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۰.۴۴ درصد و به لحاظ ارزشی ۰.۶۵ درصد از كل صادرات انجام شده در آن مدت بود.بنابراین مقایسه میزان صادرات به روسیه در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل نشان داده است كه صادرات به این كشور از لحاظ وزنی ۴۹.۹۰ درصد و از لحاظ ارزش ۴۹.۴۵درصد افزایش یافته است.صادرات ۸۸ هزار تن كالا به جمهوری آذربایجانطی دو ماه نخست سال جاری، ۸۸ هزار و ۵۷۷ تن كالا به ارزش ۵۵ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۶۵ دلار از ایران به جمهوری آذربایجان صادر گردیده است.صادرات انجام شده به جمهوری آذربایجان از لحاظ وزنی ۰.۴۷ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۷۲ درصد از كل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد.این در حالی است كه در دو ماهه نخست سال قبل ۶۳ هزار و ۶۷۸ تن كالا از ایران به جمهوری آذربایجان صادر شده بود كه ارزش آن ۳۳ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۱۰۲ دلار بوده است.صادرات ایران به جمهوری آذربایجان در مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۰.۳۶ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۵۳ درصد از كل صادرات انجام شده در مدت مذكور بود.به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به جمهوری آذربایجان در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل از آن حكایت می كند كه صادرات به این كشور از لحاظ وزنی ۳۹.۱۰ درصد و از لحاظ ارزش ۶۵.۷ درصد افزایش یافته است.صادرات ۳۴ میلیون دلاری به آلمانمیزان صادرات ایران به آلمان در دوماهه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۳۱۴ تن كالا به ارزش ۳۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۶۸۱ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۰.۰۷ درصد و به لحاظ ارزشی ۰.۴۴ درصد از كل صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد.در دو ماهه ابتدایی سال قبل میزان صادرات ایران به آلمان ۶ هزار و ۱۳۹ تن به ارزش ۴۲ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۸۴۶ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۰.۰۳ درصد و به لحاظ ارزشی ۰.۶۸ درصد از كل صادرات انجام شده در آن مدت بود.بنابراین مقایسه میزان صادرات به آلمان در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل نشان داده است كه صادرات به این كشور از لحاظ وزنی ۱۰۰.۵۷ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲۰.۰۲ درصد كاهش یافته است.افزایش ۲۶ درصدی صادرات به قزاقستانطی دو ماه نخست سال جاری، ۹۱ هزار و ۹۹۷ تن كالا به ارزش ۲۵ میلیون و ۱۵۸هزار و ۳۴۱ دلار از ایران به قزاقستان صادر گردیده است.صادرات انجام شده به قزاقستان از لحاظ وزنی ۰.۴۹ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۳۳ درصد از كل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد.این در حالی است كه در دو ماهه نخست سال قبل ۷۲ هزار و ۶۴۱ تن كالا از ایران به قزاقستان صادر شده بود كه ارزش آن ۲۴ میلیون و ۹۵۵هزار و ۵۶۶ دلار بوده است.صادرات ایران به قزاقستان در مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۰.۴۱ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۳۹ درصد از كل صادرات انجام شده در مدت مذكور بود.به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به قزاقستان در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل از آن حكایت می كند كه صادرات به این كشور از لحاظ وزنی ۲۶.۶۵ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۸۱ درصد افزایش یافته است.صادرات ۹ هزار تن كالا به اسپانیامیزان صادرات ایران به اسپانیا در دوماهه نخست سال جاری ۹ هزار و ۸۵۰ تن كالا به ارزش ۲۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۳۲۴ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۰.۰۵ درصد و به لحاظ ارزشی ۰.۳۱ درصد از كل صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد.در دو ماهه ابتدایی سال قبل میزان صادرات ایران به اسپانیا ۴ هزار و ۷۰۷ تن به ارزش ۱۶ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۴۹۱ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۰.۰۳ درصد و به لحاظ ارزشی ۰.۲۷ درصد از كل صادرات انجام شده در آن مدت بود.بنابراین مقایسه میزان صادرات به اسپانیا در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل نشان داده است كه صادرات به این كشور از لحاظ وزنی ۱۰۹.۲۳ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۴۰.۸۴ درصد افزایش یافته است.افزایش ۲۲ درصدی صادرات به ارمنستانطی دو ماه نخست سال جاری، ۴۹ هزار و ۷۲۵ تن كالا به ارزش ۱۸ میلیون و ۴۸۱هزار و ۳۵ دلار از ایران به ارمنستان صادر گردیده است.صادرات انجام شده به ارمنستان از لحاظ وزنی ۰.۲۶ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۲۴ درصد از كل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد.این در حالی است كه در دو ماهه نخست سال قبل ۴۷هزار و ۱۷۳ تن كالا از ایران به ارمنستان صادر شده بود كه ارزش آن ۱۵ میلیون و ۴۴هزار و ۴۴۶ دلار بوده است.صادرات ایران به ارمنستان در مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۰.۲۶ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۲۴ درصد از كل صادرات انجام شده در مدت مذكور بود.به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به ارمنستان در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل از آن حكایت می كند كه صادرات به این كشور از لحاظ وزنی ۵.۴۱ درصد و از لحاظ ارزش ۲۲.۸۴ درصد افزایش یافته است.صادرات ۱۷ میلیون دلاری كالا به گرجستانمیزان صادرات ایران به گرجستان در دوماهه نخست سال جاری ۵۶ هزار و ۸۳۱ تن كالا به ارزش ۱۷ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۴۴۹ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۰.۳۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۰.۲۳ درصد از كل صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد.در دو ماهه ابتدایی سال قبل میزان صادرات ایران به گرجستان ۳۷ هزار و ۷۰۷ تن به ارزش ۱۱ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۱۷۸ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۰.۲۱ درصد و به لحاظ ارزشی ۰.۱۹ درصد از كل صادرات انجام شده در آن مدت بود.بنابراین مقایسه میزان صادرات به گرجستان در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل نشان داده است كه صادرات به این كشور از لحاظ وزنی ۵۰.۷۲ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۵۰.۴۹ درصد افزایش یافته است.افزایش ۴۸ درصدی صادرات به بلژیكمیزان صادرات ایران به بلژیك در دوماهه نخست سال جاری ۱۶ هزار و ۲۰۳ تن كالا به ارزش ۱۷ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۵۵۵ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۰.۰۹ درصد و به لحاظ ارزشی ۰.۲۲ درصد از كل صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد.در دو ماهه ابتدایی سال قبل میزان صادرات ایران به بلژیك ۱۰ هزار و ۸۷۵ تن به ارزش ۱۲ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۴۳۸ دلار بوده كه به لحاظ وزنی ۰.۰۶ درصد و به لحاظ ارزشی ۰.۱۹ درصد از كل صادرات انجام شده در آن مدت بود.بنابراین مقایسه میزان صادرات به بلژیك در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل نشان داده است كه صادرات به این كشور از لحاظ وزنی ۴۸.۹۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۴۳.۲۴ درصد افزایش یافته است.رشد ۷۲ درصدی صادرات به انگلستانطی دو ماه نخست سال جاری، ۱۶ هزار و ۸۲۰ تن كالا به ارزش ۱۱ میلیون و ۵۶۴هزار و ۳۹۵ دلار از ایران به انگلستان صادر گردیده است.صادرات انجام شده به انگلستان از لحاظ وزنی ۰.۰۹ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۱۵ درصد از كل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد.این در حالی است كه در دو ماهه نخست سال قبل یك هزار و ۴۹۳ تن كالا از ایران به انگلستان صادر شده بود كه ارزش آن ۶ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۲۹۳ دلار بوده است.صادرات ایران به انگلستان در مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۰.۰۱ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۱۱ درصد از كل صادرات انجام شده در مدت مذكور بود.به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به انگلستان در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل از آن حكایت می كند كه صادرات به این كشور از لحاظ وزنی ۱.۰۵ درصد و از لحاظ ارزش ۷۲.۷۸ درصد افزایش یافته است.

1397/03/20
23:28:47
5.0 / 5
5734
تگهای خبر: ارز , صادرات , كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار