چگونه اختلاف با سازمان امور مالیاتی را حل كنیم؟

چگونه اختلاف با سازمان امور مالیاتی را حل كنیم؟ به گزارش آچار مؤدیان مالیاتی در صورتیكه در روند امور مالیاتی خود با سازمان مربوطه گرفتار اختلاف شوند، می توانند از راه رفتن به اداره امور مالیاتی، رسیدگی پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی و هیئت مالیاتی تجدید نظر، طرح پرونده در شورایعالی مالیاتی، رفتن به هیئت مبحث ماده ۲۵۱ مكرر و هیئت حل اختلاف مبحث ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، مشكلات و اختلافات خویش را برطرف كنند.


به گزارش آچار به نقل از ایسنا، در صورتیكه مؤدیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند، می توانند راه های مختلفی را برای حل اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی انتخاب كنند كه رفتن به اداره امور مالیاتی، رسیدگی پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی و هیئت مالیاتی تجدید نظر، طرح پرونده در شورایعالی مالیاتی، رفتن به هیئت مبحث ماده ۲۵۱ مكرر و هیئت حل اختلاف مبحث ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، همچون این راه ها هستند.
لازم به ذكر است؛ بر مبنای ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس صحیح و متكی به علل، اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم شود كه كلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به صورت صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. همچنین، در صورت درخواست جزئیات گزارش و توضیحات لازم در مورد مبنای صدور برگ تشخیص به مؤدی عرضه شود.

مراجعه به اداره امور مالیاتی
یكی از طریق های حل اختلاف مؤدیان مالیاتی نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی، این است كه ابتدا به اداره امور مالیاتی رجوع كنند.
گفتنی است؛ در مواردی كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود و نسبت به آن معترض باشد، می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا به وسیله وكیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی رجوع و با عرضه علل، اسناد و مدارك، به صورت كتبی تقاضای رسیدگی مجدد كند. همچنین، رئیس امور مالیاتی موظف است بعد از ثبت درخواست مؤدی، ظرف مهلتی كه بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ رجوع نباشد به مبحث رسیدگی كند.
در جریان رسیدگی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی سه وضعیت امكان دارد پیش آید؛ نخستین وضعیت این است كه اگر علل، اسناد و مدارك ابرازی مؤدی برای رد مندرجات برگ تشخیص كافی باشد، رئیس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضا می كند.
دومین وضعیت این است كه در صورتیكه رئیس سازمان امور مالیاتی برپایه اسناد و مدارك عرضه شده تشخیص دهد درآمد مؤدی قابل تعدیل است و این امر هم مورد قبول مؤدی باشد، باید مراتب مآخذ مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسئول مربوطه و مؤدی مالیاتی یا وكیل تام الاختیار وی برسد.
علاوه براین، اگر رئیس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارك عرضه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد، باید علل عدم قبول مدارك در ظهر برگ تشخیص منعكس و پرونده مؤدی را به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.

رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی
دومین راه برای حل اختلاف مودیان با این سازمان، رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی است كه در این روش، اگر ابلاغ برگ تشخیص بر مبنای مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ گردیده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی در این حوزه نكند، در حكم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می شود.
همینطور اگر مؤدی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، به صورت كتبی به برگ تشخیص اعتراض كند پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالی مالیاتی بدوی كه متشكل از سه نفر (یك نفر نماینده سازمان امور مالیاتی كشور، یك نفر قاضی شامل شاغل یا بازنشسته، یك نفر نماینده اتاق بازرگانی و مجامع حرفه ای یا تشكل های صنفی و... ) است، ارجاع داده می شود. بدین ترتیب؛ بعد از تعیین زمان تشكیل جلسه هیئت، برگه دعوت به هیئت حل اختلاف مالیاتی به مؤدی ابلاغ می شود.
گفتنی است كه فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشكیل جلسه رسیدگی هیئت نباید كمتر از ۱۰ روز باشد، مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه باشد.
لازم به ذكر است كه جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر، رسمی خواهد بود و رای هیئت با اكثریت آرا قطعی و لازم الاجراست، اما نظر اقلیت هم باید در متن قید شود.
علاوه بر این، عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و همچنین، نماینده اداره امور مالیاتی مربوطه، مانع از رسیدگی هیئت و صدور رای نخواهد بود.

رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، یكی دیگر از طریق های حل اختلاف مودیان با سازمان امور مالیاتی است و بعد از آنكه هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشكیل و رای مقتضی صادر و به معدود ابلاغ شود، در صورتیكه مؤدی نسبت به رای مذكور اعتراض داشته باشد می تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای زمان پرداخت مقدار مالیات مورد قبول نسبت به مازاد بر آن اعتراض خویش را به صورت كتبی تسلیم كند.
بر مبنای قانون، نمایندگان عضو هیئت های حل اختلاف مالیاتی، تجدید نظر نباید قبلا نسبت به مبحث مطرح شده اظهار نظر داشته یا رای داده باشند.

طرح پرونده در شورایعالی مالیاتی
چهارمین راه برای حل اختلاف مؤدیان با این سازمان، طرح پرونده در شورایعالی مالیاتی است، به این صورت كه اگر مؤدیان مالیاتی نسبت به رای قطعی صادره از جانب هیئت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند، می توانند ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ به شورایعالی مالیاتی مراجعه كرده و بعد از تكمیل و تنظیم فرم واخواهی، مدارك خویش را شامل تصویر رای هیئت و سایر اسناد و مدارك مثبته به این شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد كنند.
گفتنی است كه در این صورت باید به میزان مالیات مورد رای، وجوه نقد و تضمین بانكی سپرده و یا وثیقه ملكی یا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره مالیاتی باشد، معرفی شود تا رای قطعی هیئت اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی موقوف الاجرا شود.
لازم به ذكر است كه شورایعالی مالیاتی، موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات، كامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوع، به مبحث رسیدگی كند. همچنین، آرایی كه توسط هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر شده و بدون اعتراض قطعی شده باشند، قابل طرح در این شورا نیستند.

مراجعه به هیئت مبحث ماده ۲۵۱ مكرر
رفتن به هیئت مبحث ماده ۲۵۱ مكرر، پنجمین راهی است كه مؤدیان می توانند برای حل اختلاف خود با سازمان امور مالیاتی، از آن استفاده كنند و به وسیله این روش، مؤدیان مالیاتی كه پرونده آنها قابل طرح در مراجع دیگری نباشد، می توانند شكایت مستند به مدارك و علل كافی خویش را در خصوص غیر عادلانه بودن مالیات به هیئت مبحث ماده ۲۵۱ مكرر ارائه نمایند.
لازم به ذكر است كه در این صورت با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرونده جهت رسیدگی به هیئت سه نفره منتخب خودشان ارجاع داده می شود و رای هیئت مذكور به اكثریت آرا قطعی و لازم الاجراست.

مراجعه به هیئت حل اختلاف مبحث ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
آخرین راه برای مؤدیان تا بتوانند اختلافات خویش را با سازمان امور مالیاتی برطرف كنند، هیئت حل اختلاف مبحث ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، كه در این روش، مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، شامل حقیقی یا حقوقی كه طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول است؛ هیئت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود كه به اعتراضات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و مبادرت به صدور رای مجدد كند و رای صادره قطعی و لازم الاجراست.1398/10/17
16:29:21
5.0 / 5
4518
تگهای خبر: اقتصاد , بازرگانی , بانك , متر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار